Endret: 27 okt 2016     Opprettet: 19 feb 2012

Beboerinformasjon fra styret i Verksgata borettslag - Februar 2012

Det er avholdt 9 styremøter hittil siden generalforsamlingen i juni 2011.

Det har vært mange arbeidsoppgaver å ta fatt på, og følgende tiltak er allerede gjennomført:

Opparbeidelse av ny lekeplass med nye lekeapparater utenfor Fjellgata 2A.

Det er laget en ny og mer brukervennlig hjemmeside (www.verksgata.no).

Husordensreglene er under ferdigstillelse og vil legges fram for årsmøtet for godkjenning.

Asfaltering, flytting av søppelkasser og nytt sykkelstativ (vil bli montert så snart snøen er borte) i Fjellgata 1 .

Tilstandsvurdering av Borettslagets boligmasse igangsatt i regi av konsulentselskapet Opak A/S.

Styret har også gjennomgått og systematisert alle borettslagets kontrakter med ulike leverandører og registrert disse elektronisk.

Styret er opptatt av hvordan man kan øke sikkerheten for våre beboere, og har avholdt et eget møte med ledelsen i Securitas i den sammenheng. Dette møtet resulterte blant annet i en bedre skilting og rutiner for hvordan hendelser skal håndteres mellom selskapet og styret. I denne forbindelse er vi i ferd med å sikre inngangsdørene til oppgangene med stålskinner. Egne oppslag som redegjør for Securitas tjenester til borettslagets beboere er distribuert. Kopier av informasjonsskriv henger i alle oppgangene.

Styret har under vurdering om det bør installeres et nytt nøkkelsystem, da det er mistanke om at nøkler til våre fellesområder kan være på avveie. Dette innebærer sikkerhetsmessige utfordringer.

Arbeidet med innglassing av balkongene for de beboerne som ønsker det er nå avsluttet, da Plan- og bygningsetaten har godkjent prosjektet. Leverandøren, Lumon Norge AS avholdt 2. februar et orienteringsmøte for de av beboerne som er interessert i en slik løsning.

Det har også kommet henvendelser til styret om det bør installeres videoovervåkning i våre øvrige fellesområder i tillegg til garasjene. Det kan være fordeler og ulemper med dette, men vi mener generalforsamlingen bør uttale seg om en slik viktig og prinsipiell sak. Dessuten vil en slik installering selvsagt også ha en kostnadsmessig side.

Økonomien i borettslaget er god, og styret har ikke sett det nødvendig å heve fellesutgiftene ved årsskiftet. Det er imidlertid viktig at man til enhver tid har en oppdatert vedlikeholdsplan, og ikke minst at denne følges, slik at påkrevet vedlikehold ikke kommer som noen overraskelse.

Styret har også satt i gang en prosess for å oppgradere hele borettslagets ventilasjonssystem. Dette vil bidra til bedre innemiljø og rimeligere driftsutgifter for borettslaget.

Andelseierne har nå også mottatt brev om å fremme eventuelle forslag til generalforsamlingen (23. mai 2012).

innen 1. mars 2012.

Valgkomiteen har også startet sitt arbeid, og 2 styremedlemmer (2 år og 1 år) og styreleder (2 år) står på valg. De som ønsker å bidra til å være med å utvikle borettslaget vårt videre, anmodes å ta kontakt med en av valgkomiteens medlemmer Inger-Lise Eid (2 C), Rachida Manhin (2 E) og Beate Heggen (2 C) i god tid og før generalforsamlingen. Disse kan nås ved å sende e-post til verksgt@styrerommet.net .